نگاهی به 3اتفاق مثبت اجتماعی سال

از لایحه حمایت از حقوق کودکان تا پرکشیدن ستاره از شانه دانشجویان
بخش مهمی از حکایت و قصه گذر زندگی جدای از تمام فرازها و فرودهایش به نوع نگاه ما هم ارتباط دارد.