19
دو شنبه 27 اسفند 1397
شماره 7629
سیاست
23023610
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همشهری 10 اتفاق خوشایند سال 97 درحوزه سیاسی و قضایی را بررسی کرد

مردم؛ قهرمان اتفاقات خوب سیاسی سال

خروج آمریکا از برجام همه آن اتفاقی نبود که بشود قصه 97را نوشت؛ اما فصل مهمی از سالی را که به ظاهر با تلخی و سختی و مشقت گذشت باید در دل همین ماجرا تعریف کرد.