اوضاع پیچیده در پارکینگ پول

در شرایطی که دولت در بودجه سال آینده حساب ویژه‌ای روی منابع حاصل از فروش اوراق بدهی باز کرده، آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از ابتدای امسال تاکنون 41هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه دادوستد کرده‌اند.