تغییر فاز تورم در‌ماه نخست زمستان

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییر فاز نرخ تورم در دی‌ماه آن‌هم 2‌ماه پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین حکایت دارد.