15
چهار شنبه 2 بهمن 1398
شماره 7864
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نقشه راهت‌کو؟

یکی از رایج‌ترین خلقیات عصر ماانفعال است؟ چرا افراد منفعل می‌شوند و چگونه باید این رفتار اجتماعی را تغییر داد؟
شاید بتوان بیماری عصر ما را «انفعال» و «قربانی‌گری» دانست. بعضی‌ها قهر کردن، هیچ اقدامی انجام ندادن، کناره‌گیری، افسردگی و احساس بدبختی و بیچارگی را انتخاب می‌کنند.