فروش اوراق بدهی درخزان بورس

با وجود نزول سنگین بورس در هفته گذشته، قرار است به‌زودی برنامه فروش سنگین اوراق بدهی دولت دربورس آغاز شود.