شاهزاده تقلبی راکفلر تقلبی و جراح تقلبی

ممکن است از خود متنفر باشند یا شاید شیفته عملکرد و سرنوشت فرد دیگری باشند.