بازار کاغذ مطبوعات تا 2‌ماه دیگر عادی می‌شود

تا‌کنون 18هزار تن کاغذ مطبوعات ثبت سفارش و ارز مورد نیاز 5هزار تن تأمین شده است
با تخصیص ارز، ترخیص و عرضه تدریجی 18هزار تن کاغذ مطبوعات ثبت سفارش شده از گمرک، تا 2‌ماه آینده شرایط بازار کاغذ مطبوعات منطقی و عادی می‌شود.