آموزش و فرهنگسازی همواره در اولویت‌های سازمان مدیریت پسماند

هزینه بالای جمع‌آوری و دفع پسماند ازجمله دلایل ضرورت کاهش تولید و تفکیک از مبدأ به شمار می‌رود.