اما و اگرهای احیای نظام کوپنی

همشهری بررسی می‌کند؛ کارشناسان درباره توزیع کالاهای اساسی با کوپن چه نظری دارند؟
کوپن بدهیم یا نه؟ این نخستین پرسشی است که این روزها پیش روی کارشناسان اقتصادی قرار داده شده و البته اغلب آنها با توجه به شرایط خاص کشور، جواب مثبت به آن داده‌اند