شانگهای و رانندگی روی آسمان

در این سال‌ها با هیچ کشوری مثل چین ‌برادری و دوستی نداشته‌ایم. اما نمی‌دانم چرا این برادر و دوست که حالا قطب اقتصاد دنیاست، برای ما الگو نیست.