«رضا»، «یه وا»، «آن دو» و«ترور»

دست گروه هنر و تجربه برای نوروز98 پر است
«روزهای رونق و گزینه‌های جذاب هنر و تجربه برای پشت سر گذاشتن ایام رخوت از راه خواهد رسید»