مجوز واردات گوشت بدون سود بازرگانی و با ارز نیمایی صادر شد

تکالیف تازه دستگاه‌های اجرایی برای تامین و عرضه گوشت
با تصویب هیأت‌وزیران و با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه، امکان واردات گوشت با ارز نیمایی و سود بازرگانی صفر فراهم شد.