حمله خواستگار سمج به دبیرستان دخترانه

پسر 18ساله که عاشق و دلباخته دختری نوجوان بود، برای ربودن او وارد دبیرستان دخترانه شد و سرایدار را کتک زد اما حریف دوستان دختر نوجوان و مسئولان دبیرستان نشد و در نهایت گیر افتاد.