حل اختلاف مالیاتی با حضور اعضای شورای شهر

در صورت بروز اختلاف بین مؤدی با اداره امور مالیاتی رسیدگی به این موضوع با هیأت حل اختلاف مالیاتی است، مگر در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد.