22-23
یکشنبه 16 بهمن 1401
شماره 8707
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تاریخ شفاهی

رشو‌ه‌خواری در رژیم‌پهلوی چنان در لایه‌های گوناگون حکومتی نفوذ کرده بود که به پدیده‌ای رایج در میان رده‌های بالا و پایین دستگاه طاغوت تبدیل شده بود.
ویژه
پروفسور «شاپور رواسانی» استاد دانشگاه اولدنبورگ آلمان در کتاب «ایران» فهرستی از کارخانه‌های متعلق به خاندان پهلوی و خانواده‌های وابسته به آن را منتشر کرده.
فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد‌و‌حصری نداشت و آنان در هر زمینه سودآوری حضور داشتند و با استفاده از رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب سهم بودند.
در کتاب «زنان دربار» به روایت ساواک درباره فساد مالی دربار و خانواده سلطنتی نوشته شده است:«فساد به حدی بود که شاه در مهر سال 57مجبور شد تا دستور دهد خانواده سلطنتی در معاملات دخالت نکنند.

بزرگ‌ترین سارقان تاریخ ایران

مروری بر کارنامه سیاه غارت ثروت کشور در دوره 50ساله سلطنت پهلوی
گزارش
بعد از افزایش قیمت نفت در سال1974-1353 در ایران فساد مالی که در ارکان رژیم وجود داشت و در واقع میراث پدری محسوب می‌شد، از حد معمول یعنی پورسانت‌ها و زدوبند با مقاطعه‌کاران داخلی و بین‌المللی فراتر رفت .