24
چهار شنبه 19 بهمن 1401
شماره 8710
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تصمیم‌گیری‌های مهم در لاله‌زار

روایت گردشگران
دارالفنون، نخستین مقصد است، مکانی در ابتدای خیابان ناصرخسرو با حرف‌های بسیار که بنیانگذار آن فقط 10 روز شاهد فعالیتش بود.
ویژه
وقتی که رسیدم گروه زودتر از من رسیده بود.
ناصرالدین شاه ازسفرپاریس به ایران بازگشت.
این بار، «لاله زار گردی» قرار است خلأ تاریخ‌دانی و تاریخ‌خوانی‌مان را پر کند.

سه مسیر در لاله‌زار

یادداشت
قبل از اینکه وارد خیابان لاله‌زار شویم، وارد ناصرخسرو می‌شویم؛ ابتدای ناصرخسرو؛ همانجا که مردان و جوانانی ایستاده‌اند دست در جیب و گاهی زیرلب می‌گویند «دارو». سال‌هاست اینجا به همین موضوع شناخته می‌شود.