سرپرست با اقتدار رئیس شد

سجاد انوشیروانی در راس فدراسیون وزنه‌برداری ماند. او که از اول تابستان امسال به‌عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شده بود، دیروز با رأی کامل از مجمع-52رای از 52عضو- برای 4سال رئیس فدراسیون شد.