17
یکشنبه 29 آبان 1401
شماره 8643
ورزش1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
همه جام‌های جهانی، تا حدود زیادی شبیه به هم هستند اما اگر از نمای نزدیک‌تر به این رقابت‌ها نگاه کنید، تفاوت‌هایی انکارنشدنی هم میان‌شان دیده می‌شود.

اولین جرعه جام

اولین جرعه جام