زنده به گور در «زریا»

فعالان محیط‌ زیست برای نجات درختان چند صد ساله کرمان و خرس در حال انقراض فریاد می‌زنند
تیغ که بر جان «چهل‌تن» انداختند، ریشه‌هایشان عریان شد. این سال‌ها صدای ناله درختان مقدس در حاشیه مسیری مارپیچ، که جان جنگل‌های «دهبکری» تا «مسکون» را می‌گزد، قلب را به درد می‌آورد: «با هر درختی که به زیر می‌رود‌، دل ما ریش‌ریش می‌شود.