خرج متداول بچه‌داری

یکی از مثال‌های کلاسیک برای حساب کردن سرانگشتی مخارج زندگی و به‌خصوص بچه‌داری قیمت پوشک بچه است.