از دریچه دوربین مریم

نوشتن از او کار ساده‌ای نیست؛ مثل جمع‌کردن دریاست در یک کوزه. غیرممکن است اما همین چند سطر نوشتن از او شاید فرصتی باشد برای یاد‌کردن از یک بانوی شجاع؛ دختری که در اروپا درس خوانده است و شیفته امام و آرمان‌هایش می‌شود.