عدد خبر/ ۲۵۰

۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار سفر دولت به گلستان در حوزه پسماند اختصاص یافت.