قدیمی‌ترین نمونه‌های پروپاگاندا

سالیان درازی است که انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و بدتر از آن، اطلاعات غلط به معضلی جدی در اجتماع و سیاست تبدیل شده .