محدودشدن ساخت‌وساز با پیوست‌های حفاظتی و امنیتی

رعایت پیوست‌‌های حفاظتی و امنیتی در اماکن عمومی مانند بانک‌ها، مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی، شرکت‌ها و... شرط پایان کاری است که توسط شهرداری صادر می‌شود.