اتحادیه‌های کارگری

هدف کتاب «اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» بررسی فراز و نشیب توسعه سیاسی ایران است از راه نگرش بر یک جنبه از رشد سیاسی، یعنی پیدایش اتحادیه‌های کارگری از سال۱۲۸۵ تا سال۱۳۴۲؛ زیرا اتحادیه‌های کارگری، ابزار مناسبی برای سنجش توسعه سیاسی به‌شمار می‌آید.