عید 1400ساله در سال 1401

نوایی نورانی و صدایی آسمانی از کنار برکه‌ای بابرکت در کویری میان مکه و مدینه به گوش تاریخ ماندگار و جاودان شد.