مشارکت شهروندی مبنای سیاستگذاری موفق شهری

شعار محوری شهرداری در دوره جاری «تهران، شهری برای همه» است.