پایان انتخابات پنجمین دوره «یاران شهر»

سنگ تمام وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها
بیشتر از نیم میلیون رأی به 7 هزار صندوق ریخته شد و در 352 محله، شورایاران انتخاب شدند.