مدیری دوباره می‌خواند

مهران مدیری، روز بیست و هشتم مردادماه کنسرتی را با همراهی سامان احتشامی برگزار می‌کند.