نقش‌آفرینی شهروندان در مبارزه با فساد

فساد چه به‌معنای انحراف از یک امر و مقصود متعالی و چه به‌معنای تباهی یک مسیر، نیازمند توجه ویژه و مبارزه جدی با آن است. فساد، بالذات و در هرحالت و جایگاهی آفت‌آفرین و نکوهیده است؛ لذا نبایستی برای وجوه آن مرحله و اولویت تبیین کرد.