17
یکشنبه 18 آذر 1397
شماره 7547
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازی‌کردن برای رشد و تقویت مهارت‌ها و بازسازی ابعاد وجودی فرزند معلول بسیار ضروری است.

فریاد کودکان بی‌صدا باشیم

درباره آموزش مسائل جنسی به کودکانتان مقاومت نکنید؛ اگر امروز آموزش ندهید فردا فرزندانتان آسیب‌های جدی خواهند دید
آمارها نشان می‌دهد که یک‌سوم قربانیان آزار‌جنسی زیر 8سال دارند. دیو آزار جنسی آن‌قدر بی‌رحم و خطرناک است که هیچ سن و مرزی نمی‌شناسد.