هر ماه، یک استیضاح در مجلس دهم

مجلس دهم در 30‌ماه فعالیتش 31طرح استیضاح را به جریان انداخته است؛ یعنی تقریبا هر‌ماه یک استیضاح در بهارستان مطرح شده که البته خروجی آنها متفاوت بوده است؛ مثلا عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با اینکه رکورددار طرح استیضاح است اما هرگز استیضاحش به مرحله اجرا نرسیده اما در مواردی چون استیضاح وزرای پیشین کار و اقتصاد مجلس رأی اعتمادش را پس گرفته است.