ارسال پرونده‌ها،با دقت و سرعت به مراجع قضایی

رئیس سازمان بازرسی در دیدار با معاون دادستان عمومی و انقلاب گفت:ما به‌دنبال پرونده‌سازی‌ نیستیم اما پرونده‌هایی که سیر قانونی را طی کرده و به اثبات رسیده با قید دقت و سرعت جهت صدور رأی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.