شهر در رسانه‌ها

قانون جدید، پاشنه آشیل ثبات مدیریتی/تعدیل جمعیت کلانشهرها با توسعه شهرهای میانی