15مخاطره تهران

زندگی شهری در پایتخت با تهدیدهای مختلفی مواجه است که باید برای رفع آنها چاره‌ای فوری اندیشید
تهران به‌عنوان یکی از ابرشهرهای جهان با جمعیت میلیونی خود، هر لحظه ممکن است مخاطرات جدیدی برای ادامه زندگی‌ داشته باشد.