بودجه فرهنگ فقط 2/5 درصد کل بودجه

بررسی آماری همشهری از اختصاص بودجه دستگاه‌های مختلف فرهنگی
در جداول/ نمودارهای پیش رو به مقایسه بودجه دستگاه‌های مختلف فرهنگی در سال‌های 1400، 1041و 1402 پرداخته و کوشیده شده است سهم هر دستگاه و زیرمجموعه‌های مهم و اثرگذارش در حوزه فرهنگ بررسی شود.