اجرای ۱۱۲پژوهش در حوزه کرونا توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی تهران

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از قرار گرفتن پژوهش‌های انجام شده توسط این مجموعه روی سایت شفاف خبر‌داد.