احداث پل سبز زندگی به جای پل گیشا

پل سبز زندگی جای پل گیشا را خواهد گرفت.