تعویق دوهفته‌ای فاز2 طرح کاهش
صف‌های طولانی و عدم‌اطلاع شهرستانی‌ها موجب شد گام مهم تهران برای کاهش آلودگی هوا 2هفته ارشادی اجرا شود
تاریخ برای سومین بار تکرار شد. در مهر1394 طرح کاهش به‌علت عدم‌همراهی برخی نهادها به تعویق افتاد.