8
چهار شنبه 2 آبان 1397
شماره 7512
ادب‌وهنر
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کتابت
گنجی پنهان که چند نسل دنبال یافتنش هستند، پیرمردی که پس از راه افتادن قادر به بازایستادن نیست، دختری که به ناگاه گم می‌شود، جنونی که چون نفرین گریبان خانواده را می‌گیرد؛ همه اینها رازهایی هستند که سامان با بازگشت ناخواسته به سرزمین نیاکانش و سفر به دنیای زندگان و مردگان، مجبور به کشف آن است.

شاعر با شعر، در یک خانه زندگی می‌کند

به مناسبت انتشار گزینه اشعار گروس عبدالملکیان با او درباره شعر امروز و کارنامه‌ شعری‌اش گفت‌و‌گو کرده‌ایم
ادبیات
اگر بخواهیم از میان شاعران حرفه‌ای 15-10 سال اخیر 3-2 شاعر را انتخاب کنیم که مورد اقبال و اتفاق همگان باشند، یکی از آنها گروس عبدالملکیان است.