17
چهار شنبه 2 آبان 1397
شماره 7512
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بوسه بر زندگی

بارقه‌های زندگی همچنان در نگاهشان جاری است؛ اگرچه سهمشان اندک است. امیدوار و بی‌انتظار چشمانشان به هیچ دری دوخته نشده است تا وزیر یا مسئولی رنج سخت زیستن را برایشان هموارتر کند. آنها دل به زندگی دارند و  زندگی دل به آنها.