ظریف: زمان همکاری با جهان عرب فرارسیده است

وزیر امور خارجه کشورمان از ابراز تمایل تعامل سازنده و دوسویه با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و هم‌مرز با کشورمان سخن گفته و تاکید کرده است: من اکنون به دوستان و برادران ایران در منطقه خلیج‌فارس و در کشورهای هم‌مرز در جهان عرب اعلام می‌کنم که ایران آماده تعامل سازنده با تمامی آنان بر اساس احترام متقابل، روابط همسایگی خود و برادری اسلامی است.