ساخت سالن ورزشی؛ شرط بخشش

اولیای دم پسری جوان که 11سال قبل توسط 2برادر به قتل رسیده بود، قاتلان را بخشیدند به یک شرط؛ ساخت یک سالن ورزشی به نام مقتول. با قبول این شرط از سوی محکومان، هر دو برادر از مجازات مرگ نجات یافتند.