گردوتکانی تا پای جان

در روزهای اخیر، گردوتکانی در شهرهای مختلف قربانیان زیادی گرفته است
«مرد با چوب دستی بالای درخت رفته بود و عجله داشت تا هرچه زودتر گردوها را بتکاند، اما شاخه زیر پایش شکست و سقوط کرد.» این ماجرای تکراری و البته تلخ این روزهای بسیاری از باغ‌های گردو است.