ریل‌گذاری آینده سینما

شورای‌عالی سینما تشکیل شد
نخستین جلسه شورای‌عالی سینما دیروز به ریاست محمد مخبر، معاون اول‌ رئیس‌جمهور برگزار شد.