دستگیری 214نفر از اوباش در طرح اقتدار

​​​​​​​ 214نفر از اراذل و اوباش پایتخت در جریان طرح اقتدار پلیس پایتخت به دام افتادند و از آنها تعداد زیادی سلاح سرد و گرم کشف شد.