با مردم

مسئولان اعلام می‌کنند که ما بدون مردم هیچیم. به این مسئولان یادآور شوید که مردم به آنها مسئولیت داده‌اند و باید پاسخگوی مردم باشند و در آخرت پاسخگو.