بودن بهتر از نبودن است

نویسندگان، شاعران و ناشران از تأثیر صفحات اینستاگرام
ناشران ایرانی، این روزها ممکن است، فروشگاه نداشته باشند، اما، حتما در اینستا‌گرام صفحه فعالی دارند.