کابوس پیامک واریزحقوق

کارمندان می‌گویند شکاف ایجادشده بین دریافتی حقوق‌بگیران و هزینه‌های زندگی بسیار بزرگ است
اگر کارمند یا کارگر باشید، حتما می‌دانید که هیچ صدایی دلنشین‌تر و زیباتر از صدای پیامک واریز حقوق نیست؛ همان پیامکی که شاید همان چند دقیقه اول دلنشین باشد.